گارانتی محصولات شرکت اف پی کلاکز در صورتی که کالا بدون هماهنگی تکنسین مجموعه باز شود و دارای مشکل باشد شامل گارانتی قرار نمیگیرد .