علت کار نکردن موتور ساعت چیست ?

مرحله اول چک کردن وضعیت ظاهری است

۱-در حمل و نقل و یا ضربه موتور نشکسته باشد.

۲- سر موتور یک قطعه سربی رزوه دار دارد

که در صورت شکسته شدن به شکل سوزن در میاید.

٣-چک کردن عقربه ها که میبایست مجدد باز شوند و دوباره نصب شوند

توجه: بیشترین عامل کار نکردن موتور ست نبودن

عقربه ها بر روی آن است و حتما رعایت اصول نصب 

می بایست رعایت شود.

 

ست کردن عقربه به چه صورت است

عقربه های جوبی 

١-افتادن ناگهانی عقربه بزرگ

 *در این حالت بیشترین عامل خارج شدن تنظیم عقربه جرخاندن برعکس عقربه بزرک با دست است که با شل شدن عقربه به مرور زمان شل و ناگهان از موتور جدا میشود .

راه حل : چرخ دنده بشت موتور را با دست کرفته و عقربه بزرک را در جهت عقربه ساعت می چرخانیم تا سفت شود و فقط در جهت عقربه ساعت می چرخانیم.

۲-عقربه کوجک شل شده و یا به عقربه بزرگ چسبیده و حرکت نمیکند.

*در این حالت با هر دو دست موتور را گرفته و با انگشتان شصت عقربه کوچک را با فشار به موتور اتصال میدهیم . سپس از بغل چک میکنیم که عقربه ها به هم اصابت نمیکنند و در صورت اصابت عقربه کوچک را در خلاف جهت فاصله میدیم 

توجه: برای کار کردن موتور حتی ٢ میلیمتر هم مناسب است  اما اگر فاصله بین عقربه ها رعایت نشود موتور کار نمیکند در ظاهر

روش نصب و تنظیم عقربه های استیل

مراحل تنظیم عقربه های فلزی

١- بپج طلائی رنگ که بر روی عقربه و سر موتور هست را می بایست چک کنید در صورت شل بودن می تواند باعث عقب ماندن ساعت و یا گاهن افتادن عقربه شود ، در این مورد بیج را باز کنید و دوباره یر روی رزوه سفت کنید مطمئن شوید که خیلی سفت شده باشد

توجه : حتما مطمئن شوید رزوه ها درست در سر جای خود بسته شده باشند وکج نصب نشده باشد 

۲-عقربه کوجک شل شده و یا به عقربه بزرگ چسبیده و حرکت نمیکند.

*در این حالت با هر دو دست موتور را گرفته و با انگشتان شصت عقربه کوچک را با فشار به موتور اتصال میدهیم . سپس از بغل چک میکنیم که عقربه ها به هم اصابت نمیکنند و در صورت اصابت عقربه کوچک را در خلاف جهت فاصله میدیم 

توجه: برای کار کردن موتور حتی ٢ میلیمتر هم مناسب است  اما اگر فاصله بین عقربه ها رعایت نشود موتور کار نمیکند در ظاهر

پخش ویدیو